NUMER POTWIERDZENIA

Polish (PL)
PLN z

MASZ PYTANIE - ZADZWOŃ 733-560-444

Wynajem długoterminowy aut jest produktem oferowanym przez naszą wypożyczalnię samochodów skierowanym zarówno do małych firm, jak i większych przedsiębiorstw posiadających lub dopiero kompletujących swoja flotę pojazdów. Jest to najlepsza alternatywa dla tradycyjnego leasingu, który jest z reguły niekorzystny finansowo.

Forma wynajmu długoterminowego samochodów pozwala zminimalizować koszty i oszczędzać cenny czas dzięki temu, że wszelkie formalności dotyczące rejestracji, form finansowania oraz obsługa eksploatacyjna są w pełni po naszej stronie.

Korzyści z długoterminowego wynajmu w naszej wypożyczalni aut:

- finansowanie zakupu pojazdu

- ubezpieczenie AC/OC

- pełna obsługa techniczna pojazdu, w tym przeglądy, niezbędne naprawy i serwis oraz wymiana opon

- holowanie w przypadku kolizji drogowych oraz zapewnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy

- klient nie inwestuje kapitału własnego na zakup i opłaty pojazdu

- klient nie ponosi ryzyka strat spowodowanych niekorzystna sprzedażą własnego pojazdu

- klient utrzymuje płynność działania firmy dzięki opcji pojazdu zastępczego w przypadku awarii lub kolizji auta właściwego

Oferujemy wynajem długoterminowy samochodów osobowych oraz wynajem długoterminowy samochodów dostawczych

Cennik wynajmu w naszej wypożyczalni znajdziesz tutaj. Ceny wynajmu podane są dla opcji wynajmu długo lub krótkoterminowego.

MASZ PYTANIE - ZADZWOŃ 733-560-444

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu określają warunki oddania do używania Najemcy samochodu przez Wynajmującego.

2. Użyte w niniejszej umowie wyrażania: Wynajmujący, Najemca, Pojazd, oznaczają:

Wynajmujący – firma bądź osoba, która jest właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem właściciela samochodu oddawanego w wynajem Najemcy;

Najemca – osoba, firma bądź organizacja która bierze samochód w najem;

Pojazd – samochód będący przedmiotem najmu.

3. Najemca musi mieć ukończone 21 lat.

4. Najemca oświadcza, że:

a) podane przez niego dane są prawdziwe,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie pojazdu najmowanego, a w szczególności, że nie jest pozbawiony mocą orzeczenie odpowiedniego organu prawa kierowania pojazdami mechanicznymi.

5. Najemca otrzymuje pojazd opisany w umowie, sprawny w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, zgodnie z zaleceniami producenta i zobowiązuje się użytkować go zgodnie z przeznaczeniem oraz zwrócić w stanie niepogorszonym z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego i wizualnego pojazdu zawarte są w protokole przekazania i odbioru pojazdu, który stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy.

6. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd wraz z dokumentami, kluczykami i innymi akcesoriami, które zostały mu przekazane, do miejsca i w dniu ustalonym w umowie. Czas trwania najmu może być przedłużony jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, chęć przedłużenia Najemca powinien zgłosić co najmniej 12 godzin przed terminem zwrotu pojazdu. Opóźnienie w zwrocie pojazdu do 60 min. jest bezpłatne. Zwrot po tym czasie powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę.

7. Najemca lub Dodatkowy Kierowca zobowiązuje się:

- wykonywać na własny koszt codzienną obsługę auta w szczególności sprawdzać i uzupełniać poziom oleju w silniku, płynu chłodzącego, hamulcowego, do spryskiwaczy i innych płynów eksploatacyjnych,

- stosować w pojeździe paliwo zgodne z instrukcją producenta,

- nie palić tytoniu oraz nie spożywać posiłków w pojeździe.

8. W razie powstania zdarzenia drogowego, w którym uszkodzony został pojazd najmowany, Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Wypożyczalnię. Jeżeli szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy należy dostarczyć raport policyjny określający sprawcę wypadku.

9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę w przypadku gdy:

- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

- kierował pojazdem bez uprawnień,

- zbiegł z miejsca zdarzenia,

- pojazdem kierowała osoba nieupoważniona tzn. niezgłoszona podczas zawierania umowy najmu,

- pojazd zostanie skradziony, a Najemca nie zwróci Wynajmującemu kluczyków i dowodu rejestracyjnego.

10. Najemca ma prawo przejechać wypożyczonym samochodem …………... kilometrów w ciągu jednej doby. W sytuacji, gdy Najemca przekroczy ustalony limit, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 28 gr. za każdy następny przejechany kilometr.

11. Koszty zużycia paliwa ponosi Najemca, auto odbiera z pełnym bakiem i z pełnym zwraca. W przeciwnym razie Wynajmujący obciąża Najemcę kosztem niedoboru paliwa.

12. Wyjazd pojazdem najmowanym poza granicę RP możliwy jest tylko za wcześniejszą zgodą Wynajmującego.

13. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z przemieszczaniem się lub parkowaniem najmowanego pojazdu, a w szczególności opłaty za: korzystanie z płatnych odcinków dróg, system Viatoll, promy, parkingi itp. pokrywa Najemca.

14. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę podczas użytkowania przez niego pojazdu. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20.05.1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208 poz. 2023). Za udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą 50zł. Jednocześnie jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze i w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu równowartość tych opłat.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

This site uses cookies. By continuing to browse you accept their use.